Phase-transition temperature suppression to achieve cubic GeTe and high thermoelectric performance by Bi and Mn codoping

Zihang Liu, Jifeng Sun, Jun Mao, Hangtian Zhu, Wuyang Ren, Jingchao Zhou, Zhiming Wang, David J. Singh, Jiehe Sui, Ching Wu Chu, Zhifeng Ren

研究成果: Article同行評審

190 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Phase-transition temperature suppression to achieve cubic GeTe and high thermoelectric performance by Bi and Mn codoping」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences