Photoacoustic imaging using microstructured plastic fiber- optic illumination

Ming Hui Chen, Hsiu An Tsai, Yi Hsun Lin, Wei Chen Lin, Shao Pu Hu, Wei Te Chen, Shyh-Hau Wang, Hsiang-Chen Chui

研究成果: Conference contribution

指紋 深入研究「Photoacoustic imaging using microstructured plastic fiber- optic illumination」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science