PlantPAN 2.0: An update of Plant Promoter Analysis Navigator for reconstructing transcriptional regulatory networks in plants

Chi Nga Chow, Han Qin Zheng, Nai Yun Wu, Chia Hung Chien, Hsien Da Huang, Tzong Yi Lee, Yi Fan Chiang-Hsieh, Ping Fu Hou, Tien Yi Yang, Wen Chi Chang

研究成果: Article同行評審

260 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「PlantPAN 2.0: An update of Plant Promoter Analysis Navigator for reconstructing transcriptional regulatory networks in plants」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences