Plasma thymosin-α1 level as a potential biomarker in urothelial and renal cell carcinoma

Yeong Chin Jou, Yuh Shyan Tsai, Hsiao Yen Hsieh, Syue Yi Chen, Hsin Tzu Tsai, Ko Jung Chen, Shan-Tair Wang, Ai Li Shiau, Chao Liang Wu, Tzong Shin Tzai

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Plasma thymosin-α1 level as a potential biomarker in urothelial and renal cell carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences