Polysaccharides of Trametes versicolor Improve Bone Properties in Diabetic Rats

Chung Hwan Chen, Lin Kang, Hui Chen Lo, Tai Hao Hsu, Fang Yi Lin, Yi Shan Lin, Zai Jie Wang, Shih Tse Chen, Chwan Li Shen

研究成果: Article同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Polysaccharides of Trametes versicolor Improve Bone Properties in Diabetic Rats」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds