Porous silicon NDR-based high power RF oscillator diode

Jia Chuan Lin, Liang Fangg Wan, Kuan Wen Liu, Kuo Chang Lo, Mei Ling Yeh, Shui-Jinn Wang

研究成果: Article

指紋 深入研究「Porous silicon NDR-based high power RF oscillator diode」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science