Postnatal serum total thyroxine of very preterm infants and long-term neurodevelopmental outcome

Yung Chieh Lin, Chen Yueh Wang, Yu Wen Pan, Yen Ju Chen, Wen Hao Yu, Yen Yin Chou, Chi Hsien Huang, Wei Ying Chu, Chyi Her Lin, Osuke Iwata

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Postnatal serum total thyroxine of very preterm infants and long-term neurodevelopmental outcome」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology