PPARγ activation improves the microenvironment of perivascular adipose tissue and attenuates aortic stiffening in obesity

Ju Yi Chen, Yi Pin Wu, Chih Yi Li, Huei Fen Jheng, Ling Zhen Kao, Ching Chun Yang, Sy Ying Leu, I. Chia Lien, Wen Tsan Weng, Haw Chih Tai, Yu Wei Chiou, Ming Jer Tang, Pei Jane Tsai, Yau Sheng Tsai

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「PPARγ activation improves the microenvironment of perivascular adipose tissue and attenuates aortic stiffening in obesity」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds