Prasugrel switching from clopidogrel after percutaneous coronary intervention for acute coronary syndrome in Taiwanese patients: an analysis of safety and efficacy

Ping Yen Liu, Cheng Huang Su, Feng Yu Kuo, Wen Lieng Lee, Yi Chih Wang, Wei Shiang Lin, Pao Hsien Chu, Tse Min Lu, Ping Han Lo, Cheng Han Lee, Wei Ren Lan, Chien Lung Huang, Shuji Tsukiyama, Wei Chen Yang, Li Chung Cheng, Virginia Rafael, Christian Nikolajsen, Wei Hsian Yin

研究成果: Article同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Prasugrel switching from clopidogrel after percutaneous coronary intervention for acute coronary syndrome in Taiwanese patients: an analysis of safety and efficacy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences