Pregabalin Attenuates Excitotoxicity in Diabetes

Chin Wei Huang, Ming Chi Lai, Juei Tang Cheng, Jing Jane Tsai, Chao Ching Huang, Sheng Nan Wu

研究成果: Article同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Pregabalin Attenuates Excitotoxicity in Diabetes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences