Prevalence and clinical characteristics of stroke patients with p.R544C NOTCH3 mutation in Taiwan

Sung Chun Tang, Yih Ru Chen, Nai Fang Chi, Chih Hao Chen, Yu Wen Cheng, Fang I. Hsieh, Yi Chen Hsieh, Hsu Ling Yeh, Pi Shan Sung, Chaur Jong Hu, Chang Ming Chern, Huey Juan Lin, Li Ming Lien, Giia Sheun Peng, Hung Yi Chiou, Jiann Shing Jeng

研究成果: Article同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Prevalence and clinical characteristics of stroke patients with p.R544C NOTCH3 mutation in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences