Prominent Vascularization Capacity of Mesenchymal Stem Cells in Collagen–Gold Nanocomposites

Shu-chen Hsieh, Hui-jye Chen, Shan-hui Hsu, Yi-chin Yang, Cheng-ming Tang, Mei-yun Chu, Pei-ying Lin, Ru-huei Fu, Mei-lang Kung, Yun-wen Chen, Bi-wen Yeh, Huey-shan Hung

研究成果: Article同行評審

原文English
頁(從 - 到)28982-29000
期刊ACS applied materials & interfaces
8
發行號42
DOIs
出版狀態Published - 2016 十月 26

引用此