Propagation and immunological characterization of coxsackievirus A10 in a serum-free HEK293A cell culture system

Sheng Chieh Lien, Yu Sheng Shen, Hsiao Yu Lin, Shang Rung Wu, Chih Yeu Fang, Chi Hsun Chen, Yi An Chen, Pele Choi Sing Chong, Ming Hsi Huang, Yen Hung Chow, Jen Ren Wang, Suh Chin Wu, Chia Chyi Liu

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Propagation and immunological characterization of coxsackievirus A10 in a serum-free HEK293A cell culture system」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences