PRophylactic proopiomelanocortin expression alleviates capsaicin-induced neurogenic inflammation in rat trachea

Guei Sheung Liu, Hung Tu Huang, Che Jen Lin, Jhih Yin Shi, Li Feng Liu, Rue Tseng Tseng, Wen Tsan Weng, Hing Chung Lam, Zhi Hong Wen, Tian Lu Cheng, Kuei Sen Hsu, Ming Hong Tai

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「PRophylactic proopiomelanocortin expression alleviates capsaicin-induced neurogenic inflammation in rat trachea」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences