Real-world use of ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration in Taiwan

Yi Sheng Chang, Wan Ju Lee, Chen Chee Lim, Shih Hao Wang, Sheng Min Hsu, Yi Chian Chen, Chia Yi Cheng, Yu Ti Teng, Yi Hsun Huang, Chun Chieh Lai, Sung Huei Tseng

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Real-world use of ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences