Reciprocal Learning for Robot Peers

Tzuu Hseng S. Li, Chih Yin Liu, Ping Huan Kuo, Yi Hsuan Chen, Chun Hsien Hou, Hua Yu Wu, Chung Lin Lee, Yi Bin Lin, Wei Hsin Yen, Cheng Ying Hsieh

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Reciprocal Learning for Robot Peers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science