Reference equations for spirometry in healthy Asian children aged 5 to 18 years in Taiwan

Sheng Mao Chang, Hui Ju Tsai, Jung Ying Tzeng, Kuo Wei Yeh, Li Chen Chen, Shen Hao Lai, Sui Ling Liao, Man Chin Hua, Ming Han Tsai, Jing Long Huang, Tsung Chieh Yao

研究成果: Article同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Reference equations for spirometry in healthy Asian children aged 5 to 18 years in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences