Regulatory cascade involving transcriptional and N-end rule pathways in rice under submergence

Chih Cheng Lin, Ya Ting Chao, Wan Chieh Chen, Hsiu Yin Ho, Mei Yi Chou, Ya Ru Li, Yu Lin Wu, Hung An Yang, Hsiang Hsieh, Choun Sea Lin, Fu Hui Wu, Shu Jen Chou, Hao Chung Jen, Yung Hsiang Huang, Deli Irene, Wen Jin Wu, Jian Li Wu, Daniel J. Gibbs, Meng Chiao Ho, Ming Che Shih

研究成果: Article同行評審

72 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Regulatory cascade involving transcriptional and N-end rule pathways in rice under submergence」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences