Renal denervation reverses ventricular structural and functional remodeling in failing rabbit hearts

Ting Chun Huang, Li Wei Lo, Yu Hui Chou, Wei Lun Lin, Shih Lin Chang, Yenn Jiang Lin, Shin Huei Liu, Wen Han Cheng, Ping Yen Liu, Shih Ann Chen

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Renal denervation reverses ventricular structural and functional remodeling in failing rabbit hearts」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences