Reply

Chung Dann Kan, Yi Hsuan Wu, Cheng Che Tseng

研究成果: Letter同行評審

原文English
頁(從 - 到)1034-1035
頁數2
期刊Annals of Thoracic Surgery
94
發行號3
DOIs
出版狀態Published - 2012 9月

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 手術
  • 肺和呼吸系統醫學
  • 心臟病學與心血管醫學

引用此