Requirement of inducible nitric-oxide synthase in lipopolysaccharide- mediated Src induction and macrophage migration

Ming Chei Maa, Ying Chang Miao, Yen Jen Chen, Chen Hsuan Lin, Jen Yu Chih, Lun Yang Yi, Jiarung Li, Pei Ru Chen, Chih Hsin Tang, Huan Yao Lei, Tzeng Horng Leu

研究成果: Article同行評審

44 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Requirement of inducible nitric-oxide synthase in lipopolysaccharide- mediated Src induction and macrophage migration」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences