Resistance profiles of anaplastic lymphoma kinase tyrosine kinase inhibitors in advanced non–small-cell lung cancer: a multicenter study using targeted next-generation sequencing

Yen Ting Lin, Chi Lu Chiang, Jen Yu Hung, Mei Hsuan Lee, Wu Chou Su, Shang Yin Wu, Yu Feng Wei, Kang Yun Lee, Yen Han Tseng, Jian Su, Hsin Pei Chung, Chih Bin Lin, Wen Hui Ku, Tsai Shin Chiang, Chao Hua Chiu, Jin Yuan Shih

研究成果: Article同行評審

27 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Resistance profiles of anaplastic lymphoma kinase tyrosine kinase inhibitors in advanced non–small-cell lung cancer: a multicenter study using targeted next-generation sequencing」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences