Rhabdomyolysis associated with probable SARS [8]

Jiun Ling Wang, Jann Tay Wang, Chong Jen Yu, Yee Chun Chen, Po Ren Hsueh, Cheng Hsiang Hsiao, Chuan Liang Kao, Shan Chwen Chang, Pan Chyr Yang

研究成果: Letter同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)421-422
頁數2
期刊American Journal of Medicine
115
發行號5
DOIs
出版狀態Published - 2003 十月 1

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 醫藥 (全部)

引用此