Risk of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy following end-stage renal disease

Yuh Shin Chang, Shih Feng Weng, Chun Chang, Jhi Joung Wang, Shih Bin Su, Chien Cheng Huang, Jiu Yao Wang, Ren Long Jan

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Risk of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy following end-stage renal disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences