RNA bisulfite sequencing reveals NSUN2-mediated suppression of epithelial differentiation in pancreatic cancer

Szu Ying Chen, Kuan Lin Chen, Li Yun Ding, Chien Hung Yu, Hsin Yi Wu, Ya Yi Chou, Chia Jung Chang, Chih Han Chang, Ya Na Wu, Shang Rung Wu, Ya Chin Hou, Chung Ta Lee, Peng Chieh Chen, Yan Shen Shan, Po Hsien Huang

研究成果: Article同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「RNA bisulfite sequencing reveals NSUN2-mediated suppression of epithelial differentiation in pancreatic cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences