RNA-Seq SSRs of moth orchid and screening for molecular markers across genus Phalaenopsis (Orchidaceae)

Chi Chu Tsai, Huei Chuan Shih, Hao Ven Wang, Yu Shium Lin, Chia Hung Chang, Yu Chung Chiang, Chang Hung Chou

研究成果: Article

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「RNA-Seq SSRs of moth orchid and screening for molecular markers across genus Phalaenopsis (Orchidaceae)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds