Room-temperature intrinsic ferromagnetism in epitaxial CrTe2 ultrathin films

Xiaoqian Zhang, Qiangsheng Lu, Wenqing Liu, Wei Niu, Jiabao Sun, Jacob Cook, Mitchel Vaninger, Paul F. Miceli, David J. Singh, Shang Wei Lian, Tay Rong Chang, Xiaoqing He, Jun Du, Liang He, Rong Zhang, Guang Bian, Yongbing Xu

研究成果: Article同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Room-temperature intrinsic ferromagnetism in epitaxial CrTe2 ultrathin films」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences