Room temperature multiferroic PZTFT thin films

Yuan Chih Wu, Shang Zhu Ho, Yu Chen Liu, Yi De Liou, Wen Yan Liu, Shih Wen Huang, Jie Jiang, Yi Chun Chen, Jan Chi Yang

研究成果: Review article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Room temperature multiferroic PZTFT thin films」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds