Safety, Efficacy, and Pharmacokinetics of Almonertinib (HS-10296) in Pretreated Patients With EGFR-Mutated Advanced NSCLC: A Multicenter, Open-label, Phase 1 Trial

James Chih Hsin Yang, D. Ross Camidge, Cheng Ta Yang, Jianying Zhou, Renhua Guo, Chao Hua Chiu, Gee Chen Chang, Her Shyong Shiah, Yuan Chen, Chin Chou Wang, David Berz, Wu Chou Su, Nong Yang, Ziping Wang, Jian Fang, Jianhua Chen, Petros Nikolinakos, You Lu, Hongming Pan, Ajit ManiamLyudmila Bazhenova, Keisuke Shirai, Mohammad Jahanzeb, Maurice Willis, Nehal Masood, Naveed Chowhan, Te Chun Hsia, Hong Jian, Shun Lu

研究成果: Article同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Safety, Efficacy, and Pharmacokinetics of Almonertinib (HS-10296) in Pretreated Patients With EGFR-Mutated Advanced NSCLC: A Multicenter, Open-label, Phase 1 Trial」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences