Sarcopenia in Asia: Consensus report of the Asian working group for sarcopenia

Liang Kung Chen, Li Kuo Liu, Jean Woo, Prasert Assantachai, Tung Wai Auyeung, Kamaruzzaman Shahrul Bahyah, Ming Yueh Chou, Liang Yu Chen, Pi Shan Hsu, Orapitchaya Krairit, Jenny S.W. Lee, Wei Ju Lee, Yunhwan Lee, Chih Kuang Liang, Panita Limpawattana, Chu Sheng Lin, Li Ning Peng, Shosuke Satake, Takao Suzuki, Chang Won WonChih Hsing Wu, Si Nan Wu, Teimei Zhang, Ping Zeng, Masahiro Akishita, Hidenori Arai

研究成果: Review article同行評審

1889 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Sarcopenia in Asia: Consensus report of the Asian working group for sarcopenia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Social Sciences

Medicine & Life Sciences