Semantic Communication Empowered NTN for IoT: Benefits and Challenges

Danhao Deng, Chaowei Wang, Lexi Xu, Fan Jiang, Kun Guo, Zhi Zhang, Weidong Wang, Tony Q.S. Quek, Ping Zhang

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Semantic Communication Empowered NTN for IoT: Benefits and Challenges」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science