Serologic status for pandemic (H1N1) 2009 virus, Taiwan

Daniel Tsung Ning Huang, Pei Lan Shao, Kuo Chin Huang, Chun Yi Lu, Jen Ren Wang, Shin Ru Shih, Hsin Chi, Mei Ru Lai, Chin Yun Lee, Luan Yin Chang, Li Min Huang

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Serologic status for pandemic (H1N1) 2009 virus, Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences