Serostatus of echovirus 11, coxsackievirus B3 and enterovirus D68 in cord blood: The implication of severe newborn enterovirus infection

Ya Li Hu, Shin Yu Lin, Chien Nan Lee, Jin Chung Shih, Ai Ling Cheng, Shun Hua Chen, Luan Yin Chang, Chi Tai Fang

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Serostatus of echovirus 11, coxsackievirus B3 and enterovirus D68 in cord blood: The implication of severe newborn enterovirus infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences