Single-cell RNA sequencing uncovers the individual alteration of intestinal mucosal immunocytes in Dusp6 knockout mice

Cherng Shyang Chang, Wen Hsuan Yu, Chang Chao Su, Jhen Wei Ruan, Chiao Mei Lin, Chih Ting Huang, Yi Ting Tsai, I. Jung Lin, Chao Yang Lai, Tsung Hsien Chuang, Wen Jye Lin, Tse Hua Tan, Hsuan Cheng Huang, Hsueh Fen Juan, Cheng Yuan Kao

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Single-cell RNA sequencing uncovers the individual alteration of intestinal mucosal immunocytes in Dusp6 knockout mice」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology