Single-crystalline Ge nanowires and Cu 3Ge/Ge nano-heterostructures

Shan Chun Hsu, Cheng Lun Hsin, Chun Wei Huang, Shih Ying Yu, Chun Wen Wang, Chi Ming Lu, Kuo Chang Lu, Wen Wei Wu

研究成果: Article

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Single-crystalline Ge nanowires and Cu <sub>3</sub>Ge/Ge nano-heterostructures」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy