Slip zone and energetics of a large earthquake from the Taiwan Chelungpu-fault Drilling Project

Kuo Fong Ma, Hidemi Tanaka, Sheng Rong Song, Chien Ying Wang, Jih Hao Hung, Yi Ben Tsai, Jim Mori, Yen Fang Song, Eh Chao Yeh, Wonn Soh, Hiroki Sone, Li Wei Kuo, Hung Yu Wu

研究成果: Article同行評審

220 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Slip zone and energetics of a large earthquake from the Taiwan Chelungpu-fault Drilling Project」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences