Spectral evidence on the plasmon-resonant enhanced third-harmonic χ(3) of Ag nanoparticles

Tzu Ming Liu, Shih Peng Tal, Shi Wei Chu, Tsung Han Tsai, Szu Yu Chen, Xuan Yu Shi, Chien Huei Chang, Yana Wu, Dar Bin Shieh, Lung Jin Chen, Muppa Ramakrishna Prasad, Kuan Jiuh Lin, Chi Kuang Sun

研究成果: Conference contribution

指紋

深入研究「Spectral evidence on the plasmon-resonant enhanced third-harmonic χ(3) of Ag nanoparticles」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy