Spectroscopic fingerprint of chiral Majorana modes at the edge of a quantum anomalous Hall insulator/ superconductor heterostructure

Junying Shen, Jian Lyu, Jason Z. Gao, Ying Ming Xie, Chui Zhen Chen, Chang woo Cho, Omargeldi Atanov, Zhijie Chen, Kai Liu, Yajian J. Hu, King Yau Yip, Swee K. Goh, Qing Lin He, Lei Pan, Kang L. Wang, Kam Tuen Law, Rolf Lortz

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Spectroscopic fingerprint of chiral Majorana modes at the edge of a quantum anomalous Hall insulator/ superconductor heterostructure」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences