Spin-Torque Ferromagnetic Resonance in W/Co - Fe - B/ W/Co - Fe - B/Mg O Stacks

Congli He, Guoqiang Yu, Cecile Grezes, Jiafeng Feng, Zhen Zhao, Seyed Armin Razavi, Qiming Shao, Aryan Navabi, Xiang Li, Qing Lin He, Mengyin Li, Jia Zhang, Kin L. Wong, Dan Wei, Guangyu Zhang, Xiufeng Han, Pedram Khalili Amiri, Kang L. Wang

研究成果: Article同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Spin-Torque Ferromagnetic Resonance in W/Co - Fe - B/ W/Co - Fe - B/Mg O Stacks」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy