Streptococcal pyrogenic exotoxin B cleaves human S-adenosylhomocysteine hydrolase and induces hypermethioninemia

Ju Fei Hsu, Woei Jer Chuang, Shu Chu Shiesh, Yee Shin Lin, Ching Chuan Liu, Chih Chieh Wang, Tzu N. Fu, Jui He Tsai, Wei Lun Tsai, Yu Jun Huang, Yi Hsuan Hsieh, Jiunn Jong Wu, Ming T. Lin, Wenya Huang

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Streptococcal pyrogenic exotoxin B cleaves human S-adenosylhomocysteine hydrolase and induces hypermethioninemia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences