Stretchable, dynamic covalent polymers for soft, long-lived bioresorbable electronic stimulators designed to facilitate neuromuscular regeneration

Yeon Sik Choi, Yuan Yu Hsueh, Jahyun Koo, Quansan Yang, Raudel Avila, Buwei Hu, Zhaoqian Xie, Geumbee Lee, Zheng Ning, Claire Liu, Yameng Xu, Young Joong Lee, Weikang Zhao, Jun Fang, Yujun Deng, Seung Min Lee, Abraham Vázquez-Guardado, Iwona Stepien, Ying Yan, Joseph W. SongChad Haney, Yong Suk Oh, Wentai Liu, Hong Joon Yun, Anthony Banks, Matthew R. MacEwan, Guillermo A. Ameer, Wilson Z. Ray, Yonggang Huang, Tao Xie, Colin K. Franz, Song Li, John A. Rogers

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Stretchable, dynamic covalent polymers for soft, long-lived bioresorbable electronic stimulators designed to facilitate neuromuscular regeneration」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds