Structural basis underlying the synergism of NADase and SLO during group A Streptococcus infection

Wei Jiun Tsai, Yi Hsin Lai, Yong An Shi, Michal Hammel, Anthony P. Duff, Andrew E. Whitten, Karyn L. Wilde, Chun Ming Wu, Robert Knott, U. Ser Jeng, Chia Yu Kang, Chih Yu Hsu, Jian Li Wu, Pei Jane Tsai, Chuan Chiang-Ni, Jiunn Jong Wu, Yee Shin Lin, Ching Chuan Liu, Toshiya Senda, Shuying Wang

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Structural basis underlying the synergism of NADase and SLO during group A Streptococcus infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds