Structural evolution of in situ boron-doped SiGe ultrathin film analyzed by multi-optical methods

Feng Ming Chang, Zong Zhe Wu, Yeh Chen, Ting Yu Yen, Yu Hsiang Huang, Li Yun Chong, Shiu Ko Jangjian, Fu Ying Lee, Yu Ming Chang, Kuang Yao Lo

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Structural evolution of in situ boron-doped SiGe ultrathin film analyzed by multi-optical methods」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds