Structural Insight into Integrin Recognition and Anticancer Activity of Echistatin

Yi Chun Chen, Yao Tsung Chang, Chiu Yueh Chen, Jia Hau Shiu, Chun Ho Cheng, Chun Hao Huang, Ju Fei Chen, Woei Jer Chuang

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Structural Insight into Integrin Recognition and Anticancer Activity of Echistatin」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences