Structure resonance energy transfer from em wave to rod-like virus

Chi Kuang Sun, Yi Chun Tsai, Chuan Liang Kao, Han Ching Wang, Chu Fang Lo, Yi Jan Chen

研究成果: Conference contribution

指紋

深入研究「Structure resonance energy transfer from em wave to rod-like virus」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science