Studies of Coumarin Derivatives for Constitutive Androstane Receptor (CAR) Activation

Shin Hun Juang, Min Tsang Hsieh, Pei Ling Hsu, Ju Ling Chen, Hui Kang Liu, Fong Pin Liang, Sheng Chu Kuo, Chen Yuan Chiu, Shing Hwa Liu, Chen Hsi Chou, Tian Shung Wu, Hsin Yi Hung

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Studies of Coumarin Derivatives for Constitutive Androstane Receptor (CAR) Activation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Physics & Astronomy