Suppressing phase disproportionation in quasi-2D perovskite light-emitting diodes

Kang Wang, Zih Yu Lin, Zihan Zhang, Linrui Jin, Ke Ma, Aidan H. Coffey, Harindi R. Atapattu, Yao Gao, Jee Yung Park, Zitang Wei, Blake P. Finkenauer, Chenhui Zhu, Xiangeng Meng, Sarah N. Chowdhury, Zhaoyang Chen, Tanguy Terlier, Thi Hoai Do, Yan Yao, Kenneth R. Graham, Alexandra BoltassevaTzung Fang Guo, Libai Huang, Hanwei Gao, Brett M. Savoie, Letian Dou

研究成果: Article同行評審

37 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Suppressing phase disproportionation in quasi-2D perovskite light-emitting diodes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds