Surfactant protein D inhibits lipid-laden foamy macrophages and lung inflammation in chronic obstructive pulmonary disease

Miao Hsi Hsieh, Pei Chi Chen, Han Yin Hsu, Jui Chang Liu, Yu Sheng Ho, Yuh Jyh Lin, Chin Wei Kuo, Wen Shuo Kuo, Hui Fang Kao, Shulhn Der Wang, Zhi Gang Liu, Lawrence Shih Hsin Wu, Jiu Yao Wang

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Surfactant protein D inhibits lipid-laden foamy macrophages and lung inflammation in chronic obstructive pulmonary disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences