Sustainable sediment management in reservoirs and regulated rivers: Experiences from five continents: KONDOLF

G. Mathias Kondolf, Yongxuan Gao, George W. Annandale, Gregory L. Morris, Enhui Jiang, Junhua Zhang, Yongtao Cao, Paul Carling, Kaidao Fu, Qingchao Guo, Rollin Hotchkiss, Christophe Peteuil, Tetsuya Sumi, Hsiao-wen Wang, Zhongmei Wang, Zhilin Wei, Baosheng Wu, Caiping Wu, Chih Ted Yang

研究成果: Article同行評審

原文English
頁(從 - 到)256-280
期刊Earth's Future
2
發行號5
DOIs
出版狀態Published - 2014 五月 1

引用此