Synergistic boost of output power density and efficiency in In-Li-codoped SnTe

Fengkai Guo, Haijun Wu, Jianbo Zhu, Honghao Yao, Yang Zhang, Bo Cui, Qian Zhang, Bo Yu, Stephen J. Pennycook, Wei Cai, Ching Wu Chu, Jiehe Sui

研究成果: Article同行評審

29 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Synergistic boost of output power density and efficiency in In-Li-codoped SnTe」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences